วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

...สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่webblog” ของ นางสาวกวินทรา สุขเกษม  รหัสนักศึกษา 574189025 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษาค่ะ   

..webblog นี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับครู

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2557.. PC54504 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

       PC54504    INFORMATION and communication  TECHNOLOGY for teacher. 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557

สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายรายวิชา           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้

1. อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อธิบายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
3. ยกตัวอย่างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้
4. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเน็ตเวิร์กได้
5. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสารสนเทศและระบบสื่อสารข้อมูลได้
6. อธิบายองค์ประกอบและกระบวนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศได้
7. อธิบายเครื่องมือและทักษะที่เข้าถึงสารสนเทศได้
8. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย ประเภทของฐานข้อมูล
9. อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิงได้
10.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่องานสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาบทเรียน   
                หน่วยการเรียนที่ 1  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                หน่วยการเรียนที่ 2  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                หน่วยการเรียนที่ 3  คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
                หน่วยการเรียนที่ 4  ซอฟต์แวร์ (Software)
                หน่วยการเรียนที่ 5  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                หน่วยการเรียนที่ 6  อินเทอร์เน็ต
                หน่วยการเรียนที่ 7  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ 8  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงาน
              

การวัดและประเมินผล

1.  การวัดผล

1.1   การวัดผลระหว่างเรียน 40 คะแนน
1.2   การวัดผลกลางภาคเรียน 30 คะแนน
1.3  การวัดผลปลายภาคเรียน 30 คะแนน

2.  การประเมินผล

ระดับคะแนน               80 – 100                              ค่าระดับคะแนน                  A
ระดับคะแนน               75 – 79                                 ค่าระดับคะแนน                  B+
ระดับคะแนน               70 – 74                                 ค่าระดับคะแนน                  B
ระดับคะแนน               65 – 69                                 ค่าระดับคะแนน                  C+
ระดับคะแนน               60 – 64                                 ค่าระดับคะแนน                  C
ระดับคะแนน               55 – 59                                  ค่าระดับคะแนน                  D+
ระดับคะแนน               50 – 54                                  ค่าระดับคะแนน                  D
ระดับคะแนน               0 – 49                                    ค่าระดับคะแนน                  E